Prowadzę konsultacje astrologiczne w następujących zakresach

Moją specjalnością (Diploma in Medieval Astrology) jest analiza horoskopów utrzymana zarówno w nurcie astrologii tradycyjnej, jak i astrologii współczesnej, a zwłaszcza jungowsko-analitycznej (doktoryzowałem się m.in. z filozofii i psychologii C. G. Junga).

Prowadzę sesje i konsultacje astrologiczne, które mają na celu nie tylko pogłębienie wiedzy o sobie samym i swoich potencjałach, lecz także – w oparciu o astrologiczną analizę obecnych i przyszłych zdarzeń – służą pomocą w dokonywaniu właściwych wyborów związanych z rozmaitymi sferami życia.

Zagadnienia omawiane na indywidualnej sesji prowadzę w następującym zakresie:

Horoskop urodzeniowy (indywidualny) – analiza głównych motywów życiowych, mocnych i słabych stron osobowości, przyczyn niepowodzeń oraz nakreślenie strategii twórczego wykorzystania własnych talentów i umiejętności, a także zasobów i potencjałów w obszarze relacji interpersonalnych, aktywności zawodowej, zwiększenia satysfakcji życia. Wyodrębnienie z horoskopu sygnifikatorów powołania, zawodu, dzieci, małżeństwa, finansów, zdrowia itp. (Szczególnym przypadkiem takiej analizy jest omówienie horoskopu dziecka.)

Horoskop prognostyczny – analiza bieżących i przyszłych trendów (czasami także przeszłych), określenie punktów zwrotnych, ważnych zmian, jakości czasu, który nadchodzi, co pozwala na umiejętne zaplanowanie odpowiedniego działania w określonym czasie, aby zmaksymalizować zyski i zminimalizować ewentualne straty, a także na wypracowanie optymalnej strategii postępowania. Technicznie rzecz biorąc odwołuję się do tranzytów, progresji, horoskopu rocznego (solariusz), profekcji rocznych, firdarii (dyrekcji perskich) itp.

Horoskop horarny (pytaniowy) – horoskop stawiany na precyzyjnie postawione pytanie dotyczące wąskiego zagadnienia, zazwyczaj dotyczącego spraw bieżących, z którego wyłuskuje się jasną i klarowną odpowiedź odnoszącą się do np. przebiegu spraw zawodowych, sądowych, konfliktowych, prawnych, zdrowotnych (operacji, podjęcia leczenia), relacji małżeńskich, dzieci, inwestycji, ryzyka określonych projektów i działań, podróży, wyjazdów, przyjaciół, wrogów, rodzeństwa, rodziców, wyboru szkoły, zagubionych przedmiotów i in.

Horoskop partnerski – analiza związków interpersonalnych, zazwyczaj uczuciowych, małżeńskich, biznesowych, który ma na celu określenie przebiegu danej relacji, jej mocnych i słabych stron, poprawienia jakości związku itp. Sporządza się go wtedy, gdy w grę wchodzą relacje dwóch osób. Horoskop synastryczny daje wgląd w to, jak dwie osoby na siebie działają, z kolei horoskop wektorowy (kontaktowy) pozwala na przeanalizowanie tego, jak dana para funkcjonuje ze sobą i jaką ma przed sobą przyszłość.

Horoskop elekcyjny – ustalenie najbardziej optymalnego początku dla określonych działań, takich jak założenie firmy, spółki, złożenie dokumentów, podania o pracę, zabiegi medyczne, podróże i wyjazdy, ważne spotkania i rozmowy, przeprowadzki i in.

Astrokartografia – określenie najbardziej optymalnych miejsc na świecie i w Polsce na rozmaite działania. Astrokartografia, wraz z tzw. przestrzenią lokalną i relokacją służy pomocą w dokonaniu wyboru najlepszych miejsc (miast, państw) do podróży, wyjazdów, przeprowadzek, emigracji, pracy, biznesu, kontaktów międzynarodowych itp.

Rektyfikacja horoskopu – próba uściślenia godziny urodzenia, a więc doprecyzowania horoskopu technikami astrologii tradycyjnej (animodar, trutina hermetis), weryfikowana następnie metodami empirycznymi (na podstawie zdarzeń z życia, wyglądu i temperamentu). Rektyfikacja horoskopu jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy godzina urodzenia znana jest jedynie w przybliżeniu.

Korepetycje z astrologii – w roku akademickim prowadzę zajęcia w Szkole Astrologii Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Udzielam także prywatnych korepetycji.

W zależności od zagadnień i zakresu konsultacji sesja astrologiczna trwa od pół godziny do trzech godzin. Prowadzona jest zarówno przez telefon lub skype, jak i w czasie spotkania osobistego (Bydgoszcz).